ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ สาย ขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมทำการขนทิ้งดินและสิ่งปฏิกูลที่ขุดขึ้น ร่องระบายน้ำ ทั้ง ๒ สาย ความยาวรวม ๒๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง