ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เดิมเป็นสภาตำบลหนองบัว และได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน เป็นหนึ่งในจำนวน 4 ตำบล ของอำเภอนิคมน้ำอูน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนิคมน้ำอูน และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน มีพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,000 ไร่ มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านอูนโคก นายโสวัส โถชารี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ นายประสงค์ โสมชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวบาน นายทวีศักดิ์ วงศ์ศรีจันทร์ กำนันตำบล หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง นายกำจัด ไตรพิษ ผู้ใหญ่บ้าน มีลักษณะเป็นที่ราบ รอบชุมชนจะเป็นป่า ลักษณะป่าโปร่งซึ่งปัจจุบันสภาพป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกบุกรุกทำลายโดยชาวบ้าน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ความต้องการพื้นที่ใช้ในการเกษตร ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างร้อน ประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาและน้ำฝน ลักษณะของพื้นที่ตำบลจะลาดเอียงไปทางทิศใต้ ความสูงโดยเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 192 เมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เดิมเป็นสภาตำบลหนองบัว และได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน เป็นหนึ่งในจำนวน 4 ตำบล ของอำเภอนิคมน้ำอูน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนิคมน้ำอูน และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน มีพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,000 ไร่ มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านอูนโคก นายโสวัส โถชารี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ นายประสงค์ โสมชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวบาน นายทวีศักดิ์ วงศ์ศรีจันทร์ กำนันตำบล หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง นายกำจัด ไตรพิษ ผู้ใหญ่บ้าน มีลักษณะเป็นที่ราบ รอบชุมชนจะเป็นป่า ลักษณะป่าโปร่งซึ่งปัจจุบันสภาพป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกบุกรุกทำลายโดยชาวบ้าน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ความต้องการพื้นที่ใช้ในการเกษตร ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างร้อน ประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาและน้ำฝน ลักษณะของพื้นที่ตำบลจะลาดเอียงไปทางทิศใต้ ความสูงโดยเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 192 เมตร ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เดิมเป็นสภาตำบลหนองบัว และได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน เป็นหนึ่งในจำนวน 4 ตำบล ของอำเภอนิคมน้ำอูน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนิคมน้ำอูน และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน มีพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,000 ไร่ มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านอูนโคก นายโสวัส โถชารี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ นายประสงค์ โสมชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวบาน นายทวีศักดิ์ วงศ์ศรีจันทร์ กำนันตำบล หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง นายกำจัด ไตรพิษ ผู้ใหญ่บ้าน มีลักษณะเป็นที่ราบ รอบชุมชนจะเป็นป่า ลักษณะป่าโปร่งซึ่งปัจจุบันสภาพป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกบุกรุกทำลายโดยชาวบ้าน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ความต้องการพื้นที่ใช้ในการเกษตร ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างร้อน ประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาและน้ำฝน ลักษณะของพื้นที่ตำบลจะลาดเอียงไปทางทิศใต้ ความสูงโดยเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 192 เมตร
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ตั้ง : บ้านอูนโคก หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 หมายเลขโทรศัพท์ : 042-704-995 ,042-707-468 โทรสาร : 042-704995 อีเมลล์ : nongbuado@hotmail.com Website : https://www.nbb.go.th/ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban@nbb.go.th และ : 6470704@dla.go.th Nongbua Subdistrict Administration Organization Moo 1 Nongbua Subdistrict, Nikhom Namun District, Sakon Nakhon 47270 Tel : 042 - 704995 ,042-7073468 Fax : 042 - 704995 E - mail : nongbuado@hotmail.com E - mail :saraban@nbb.go.th Website : https://www.nbb.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ตั้ง : บ้านอูนโคก หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 หมายเลขโทรศัพท์ : 042-704-995 ,042-707-468 โทรสาร : 042-704995 อีเมลล์ : nongbuado@hotmail.com Website : https://www.nbb.go.th/ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban@nbb.go.th และ : 6470704@dla.go.th Nongbua Subdistrict Administration Organization Moo 1 Nongbua Subdistrict, Nikhom Namun District, Sakon Nakhon 47270 Tel : 042 - 704995 ,042-7073468 Fax : 042 - 704995 E - mail : nongbuado@hotmail.com E - mail :saraban@nbb.go.th Website : https://www.nbb.go.th/ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ตั้ง : บ้านอูนโคก หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 หมายเลขโทรศัพท์ : 042-704-995 ,042-707-468 โทรสาร : 042-704995 อีเมลล์ : nongbuado@hotmail.com Website : https://www.nbb.go.th/ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban@nbb.go.th และ : 6470704@dla.go.th Nongbua Subdistrict Administration Organization Moo 1 Nongbua Subdistrict, Nikhom Namun District, Sakon Nakhon 47270 Tel : 042 - 704995 ,042-7073468 Fax : 042 - 704995 E - mail : nongbuado@hotmail.com E - mail :saraban@nbb.go.th Website : https://www.nbb.go.th/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนประสานสามัคคี เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ศึกษาดีมีความรู้ ร่วมใจต่อสู้สิ่งเสพติด ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนประสานสามัคคี เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ศึกษาดีมีความรู้ ร่วมใจต่อสู้สิ่งเสพติด ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี" ../add_file/ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนประสานสามัคคี เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ศึกษาดีมีความรู้ ร่วมใจต่อสู้สิ่งเสพติด ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี"
ชื่อไฟล์ : ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑) พันธกิจการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ สวัสดิการ คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพัฒนาสถาบันครอบครัว พัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรเอกชน พัฒนาการประกอบอาชีพ ๒) เป้าประสงค์ ๒.๑ ประชาชนได้รับส่งเสริมการศึกษา กีฬา ๒.๒ ประชาชนได้รับสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ๒.๓ ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย พัฒนาสถาบันครอบครัว ๒.๔ ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรเอกชน ๒.๕ ประชาชนได้รับการพัฒนาการประกอบอาชีพ ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ๓.๒ แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ๓.๓ แนวทางการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ๓.๔ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ๓.๕ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวเยาวชนชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรเอกชน ๓.๖ แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๓.๗ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ๑) พันธกิจ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลหนองบัว ซึ่งได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การปรับปรุงหรือจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๒) เป้าประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด อนุรักษ์และฟื้นฟู ให้อยู่กับท้องถิ่นตลอดไป ๒.๒ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้ของของคนนอกพื้นที่ ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓.๒ แนวทางการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ๓.๓ แนวทางจัดให้มีและการบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่วนสาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ๑) พันธกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการึกอบรมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด ๒) เป้าประสงค์ ๒.๑ มีโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ให้ทั่วถึง ๒.๒ มีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ ๒.๓ มีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ๒.๔ มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ๒.๕ มีการส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ๒.๖ มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ๒.๗ มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ ๓.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ ๓.๓ แนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ๓.๔ แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ๓.๕ แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ๓.๖ แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ๓.๗ แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1) พันธกิจ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม พัฒนาองค์กรและบุคลากร จัดหาและพัฒนารายได้ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น พัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค 2) เป้าประสงค์ ๒.๑ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ดี ๒.๒ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒.๓ ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ๒.๔ ประชาชนและบุคลกรของรัฐมีความซื่อสัตย์สุจริต ๒.๕ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบภัย ๒.๖ ประชาชนเข้าใจหลักการประชาธิปไตย ๒.๗ บุคลากรของ อบต.ได้รับการพัฒนาความรู้ ตามบทบาทหน้าที่ ๒.๘ อบต.มีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ๒.๙ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ หน่วยงาน อื่น ๒.๑๐ ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคสินค้าและบริการ ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ๓.๒ แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓.๓ แนวทางการพัฒนาบริการประชาชน ๓.๔ แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น ๓.๕ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๖ แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ๓.๗ แนวทาง การพัฒนาองค์กรและบุคลากร ๓.๘ แนวทาง การจัดหาและพัฒนารายได้ ๓.๙ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ หน่วยงาน อื่น ๓.๑๐ แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 1)พันธกิจการพัฒนา อนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู พื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน เชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กำจัด ลด ปริมาณขยะมูลฝอย ของเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่ 2)เป้าประสงค์ ๒.๑ อนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู พื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน เชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒.๒ ประชาชนกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู พื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน เชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓.๒ แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม การกำจัด การลด ปริมาณขยะมูลฝอย ของเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเศรษฐกิจแบบพอเพียง” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑) พันธกิจการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ สวัสดิการ คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพัฒนาสถาบันครอบครัว พัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรเอกชน พัฒนาการประกอบอาชีพ ๒) เป้าประสงค์ ๒.๑ ประชาชนได้รับส่งเสริมการศึกษา กีฬา ๒.๒ ประชาชนได้รับสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ๒.๓ ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย พัฒนาสถาบันครอบครัว ๒.๔ ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรเอกชน ๒.๕ ประชาชนได้รับการพัฒนาการประกอบอาชีพ ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ๓.๒ แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ๓.๓ แนวทางการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ๓.๔ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ๓.๕ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวเยาวชนชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรเอกชน ๓.๖ แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๓.๗ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ๑) พันธกิจ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลหนองบัว ซึ่งได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การปรับปรุงหรือจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๒) เป้าประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด อนุรักษ์และฟื้นฟู ให้อยู่กับท้องถิ่นตลอดไป ๒.๒ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้ของของคนนอกพื้นที่ ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓.๒ แนวทางการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ๓.๓ แนวทางจัดให้มีและการบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่วนสาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ๑) พันธกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการึกอบรมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด ๒) เป้าประสงค์ ๒.๑ มีโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ให้ทั่วถึง ๒.๒ มีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ ๒.๓ มีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ๒.๔ มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ๒.๕ มีการส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ๒.๖ มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ๒.๗ มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ ๓.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ ๓.๓ แนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ๓.๔ แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ๓.๕ แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ๓.๖ แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ๓.๗ แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1) พันธกิจ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม พัฒนาองค์กรและบุคลากร จัดหาและพัฒนารายได้ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น พัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค 2) เป้าประสงค์ ๒.๑ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ดี ๒.๒ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒.๓ ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ๒.๔ ประชาชนและบุคลกรของรัฐมีความซื่อสัตย์สุจริต ๒.๕ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบภัย ๒.๖ ประชาชนเข้าใจหลักการประชาธิปไตย ๒.๗ บุคลากรของ อบต.ได้รับการพัฒนาความรู้ ตามบทบาทหน้าที่ ๒.๘ อบต.มีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ๒.๙ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ หน่วยงาน อื่น ๒.๑๐ ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคสินค้าและบริการ ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ๓.๒ แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓.๓ แนวทางการพัฒนาบริการประชาชน ๓.๔ แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น ๓.๕ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๖ แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ๓.๗ แนวทาง การพัฒนาองค์กรและบุคลากร ๓.๘ แนวทาง การจัดหาและพัฒนารายได้ ๓.๙ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ หน่วยงาน อื่น ๓.๑๐ แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 1)พันธกิจการพัฒนา อนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู พื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน เชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กำจัด ลด ปริมาณขยะมูลฝอย ของเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่ 2)เป้าประสงค์ ๒.๑ อนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู พื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน เชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒.๒ ประชาชนกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู พื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน เชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓.๒ แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม การกำจัด การลด ปริมาณขยะมูลฝอย ของเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเศรษฐกิจแบบพอเพียง” ../add_file/ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑) พันธกิจการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ สวัสดิการ คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพัฒนาสถาบันครอบครัว พัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรเอกชน พัฒนาการประกอบอาชีพ ๒) เป้าประสงค์ ๒.๑ ประชาชนได้รับส่งเสริมการศึกษา กีฬา ๒.๒ ประชาชนได้รับสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ๒.๓ ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย พัฒนาสถาบันครอบครัว ๒.๔ ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรเอกชน ๒.๕ ประชาชนได้รับการพัฒนาการประกอบอาชีพ ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ๓.๒ แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ๓.๓ แนวทางการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ๓.๔ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ๓.๕ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวเยาวชนชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรเอกชน ๓.๖ แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๓.๗ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ๑) พันธกิจ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลหนองบัว ซึ่งได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การปรับปรุงหรือจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๒) เป้าประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด อนุรักษ์และฟื้นฟู ให้อยู่กับท้องถิ่นตลอดไป ๒.๒ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้ของของคนนอกพื้นที่ ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓.๒ แนวทางการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ๓.๓ แนวทางจัดให้มีและการบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่วนสาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ๑) พันธกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการึกอบรมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด ๒) เป้าประสงค์ ๒.๑ มีโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ให้ทั่วถึง ๒.๒ มีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ ๒.๓ มีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ๒.๔ มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ๒.๕ มีการส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ๒.๖ มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ๒.๗ มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ ๓.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ ๓.๓ แนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ๓.๔ แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ๓.๕ แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ๓.๖ แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ๓.๗ แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1) พันธกิจ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม พัฒนาองค์กรและบุคลากร จัดหาและพัฒนารายได้ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น พัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค 2) เป้าประสงค์ ๒.๑ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ดี ๒.๒ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒.๓ ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ๒.๔ ประชาชนและบุคลกรของรัฐมีความซื่อสัตย์สุจริต ๒.๕ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบภัย ๒.๖ ประชาชนเข้าใจหลักการประชาธิปไตย ๒.๗ บุคลากรของ อบต.ได้รับการพัฒนาความรู้ ตามบทบาทหน้าที่ ๒.๘ อบต.มีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ๒.๙ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ หน่วยงาน อื่น ๒.๑๐ ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคสินค้าและบริการ ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ๓.๒ แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓.๓ แนวทางการพัฒนาบริการประชาชน ๓.๔ แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น ๓.๕ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๖ แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ๓.๗ แนวทาง การพัฒนาองค์กรและบุคลากร ๓.๘ แนวทาง การจัดหาและพัฒนารายได้ ๓.๙ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ หน่วยงาน อื่น ๓.๑๐ แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 1)พันธกิจการพัฒนา อนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู พื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน เชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กำจัด ลด ปริมาณขยะมูลฝอย ของเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่ 2)เป้าประสงค์ ๒.๑ อนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู พื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน เชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒.๒ ประชาชนกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ๓) แนวทางการพัฒนา ๓.๑ แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู พื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน เชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓.๒ แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม การกำจัด การลด ปริมาณขยะมูลฝอย ของเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเศรษฐกิจแบบพอเพียง”
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://th-th.facebook.com/nong.bdo/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://th-th.facebook.com/nong.bdo/ ../add_file/https://th-th.facebook.com/nong.bdo/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hjnJNFhThu21559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZSsau9eThu21841.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bTSvddJThu22033.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XtsOZfcThu22503.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M7Qw7W5Thu22721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4teUKbvThu23432.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xsfK7KFThu24133.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t0ordtBThu24454.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UjpEaDEThu24934.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8CokUnZThu25654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nAJ3v0wThu25717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p9nCN2RThu25748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GSYfGupThu25826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DGlJMbDThu25859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2K7tvxgThu25938.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bLrKYeyThu25950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tySHRiRThu30019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FTyS2R5Thu30043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rrk7E9PThu30111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Psx2Nl9Thu30142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pa3pVBNThu30219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : awYZDL9Thu30257.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6BqQkHaThu30412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u2gmWmeThu30420.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0rgEooRThu30429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5c6NiSoThu30500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZIhHEeQThu30533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kTBuou0Thu30621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OifAwDUThu30653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N7jeknRThu30717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b69cj3mThu30803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DYVujnwThu30836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OzlfpgiThu30855.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wbn2IjlThu30935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SdSRw4jThu31014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zectDZPThu31048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QRtT6MQThu31114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q6ibQV1Thu31114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jZRIs0QThu31137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sBogrhpThu31141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pco1YHYThu31254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iIS8toSThu31316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ofIdu4UThu31337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZMWQSxLThu31400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UQhc5VrThu31438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MMqqIbiThu31507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RA68sP4Thu31610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3xeRLh4Thu31639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XGmEOZ9Thu31759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zhvh9cFThu31835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KTqqz7TThu31848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GAgqQBCThu31919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fDmYmttThu32052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PXopDksThu32135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g73VTBkThu32222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0CSo2pgThu32252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kmwzmn2Thu32318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QB6JcdoThu32352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kMCphvoThu32437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PPuBHkWThu32708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CSXzkEJThu32811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TlYPxPaThu33241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : lHdJ1Z1Thu34435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/144TaW2IWnLTThCGY6yfC72yZGu6LhX9ADCX6buz-W6E/viewform?edit_requested=true file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/144TaW2IWnLTThCGY6yfC72yZGu6LhX9ADCX6buz-W6E/viewform?edit_requested=true ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/144TaW2IWnLTThCGY6yfC72yZGu6LhX9ADCX6buz-W6E/viewform?edit_requested=true
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/1t4IzMQ-y3IAfd-ksv2j32Hbvrc5tNlqnm_U22YPa-FI/viewform?edit_requested=true file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/1t4IzMQ-y3IAfd-ksv2j32Hbvrc5tNlqnm_U22YPa-FI/viewform?edit_requested=true ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/1t4IzMQ-y3IAfd-ksv2j32Hbvrc5tNlqnm_U22YPa-FI/viewform?edit_requested=true
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/1A1E39Q8M9o9ug4UR2ksS1JxQ2ObBx7Hl4m1fqdfRr0g/viewform?edit_requested=true file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/1A1E39Q8M9o9ug4UR2ksS1JxQ2ObBx7Hl4m1fqdfRr0g/viewform?edit_requested=true ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/1A1E39Q8M9o9ug4UR2ksS1JxQ2ObBx7Hl4m1fqdfRr0g/viewform?edit_requested=true
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/1bja1ovuzC7JDQC9mP0fkwtO_sd-lAsQ1z7Co9tjRF8k/viewform?edit_requested=true file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/1bja1ovuzC7JDQC9mP0fkwtO_sd-lAsQ1z7Co9tjRF8k/viewform?edit_requested=true ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/1bja1ovuzC7JDQC9mP0fkwtO_sd-lAsQ1z7Co9tjRF8k/viewform?edit_requested=true
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen-XVZVLGKS6NoViPFXFb2a05QkTyTuwcskSPmEupdkxZH1A/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen-XVZVLGKS6NoViPFXFb2a05QkTyTuwcskSPmEupdkxZH1A/viewform ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen-XVZVLGKS6NoViPFXFb2a05QkTyTuwcskSPmEupdkxZH1A/viewform
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AmOZjCwThu34553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GZndPIsThu35141.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแจ้งประชาสัมพันธ์ พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ ณ 1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 2.หมู่ที่ 1 ณ ศาลา SML บ้านอูนโคก 3.หมู่ที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสมบูรณ์ 4.หมู่ที่ 3 ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองบัว 5.หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 6.และ ที่หน้าที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแจ้งประชาสัมพันธ์ พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ ณ 1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 2.หมู่ที่ 1 ณ ศาลา SML บ้านอูนโคก 3.หมู่ที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสมบูรณ์ 4.หมู่ที่ 3 ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองบัว 5.หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 6.และ ที่หน้าที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแจ้งประชาสัมพันธ์ พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ ณ 1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 2.หมู่ที่ 1 ณ ศาลา SML บ้านอูนโคก 3.หมู่ที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสมบูรณ์ 4.หมู่ที่ 3 ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองบัว 5.หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 6.และ ที่หน้าที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน
ชื่อไฟล์ : egy1z3jThu35237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส
ชื่อไฟล์ : j5NSTvsThu35504.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอบัว ระหว่าง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ภาพบรรยกาศวันแรกเป็นไปด้วยควากคึกคัก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอบัว ระหว่าง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ภาพบรรยกาศวันแรกเป็นไปด้วยควากคึกคัก ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอบัว ระหว่าง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ภาพบรรยกาศวันแรกเป็นไปด้วยควากคึกคัก
ชื่อไฟล์ : 4IkTwZBThu42323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2eyyaT6Thu42328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fsSrLeDThu42523.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mGClzLkThu42538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oyuCFhdThu42557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EHQINMLThu42603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LFQR32LThu42629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rp3F0PfThu42700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DzjPyZwThu42830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PVuV71vThu42848.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QDqUviWThu42926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8IjY8CuThu43114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aEoSW8ZThu43214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gnz3rNYThu43301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qo0OJfSThu43521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxS9eeOThu43631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 83YL0osThu43832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xCXmTfQThu43944.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yybmvyKThu44057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V4lYYVlThu44205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zTtEvDdThu44310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SYxzTCeThu44411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kIuaOGsThu44517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kmO08TjThu44715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3gEy6UZThu44839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zvyzfuIMon91159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TqsDFEnMon91344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SpXdA3TMon91451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Sss5HkjMon91551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R1svr6fMon91700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CpV0ZI2Mon91758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : baRIlX9Mon91925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KdS9BvaMon92106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sFezSIDMon92228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8n1nxwIMon92419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MU03CLmMon93053.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 74oe0U3Mon93646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z7sXVTkMon95421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : htkGdK0Mon95850.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TgQIEqFMon100046.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LaakzZDMon100231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ct6zK0mMon100421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hifYFbdMon101023.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : isvKlfzMon101200.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z3UXgPSMon101352.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5aG96lgMon102548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : agmkhBtMon103355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lW3RV99Mon103610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kpde9qqMon104009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : npLIbDIMon104109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Le4zZ2Mon104214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uPt8Nn8Mon104336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T89x49yMon104431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NWXZWQdMon105726.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gad2mmdMon110356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CEyDICyMon113450.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PPiV9n3Mon113756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PsgFx3GMon114148.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JCIvqQtMon114726.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fMemU5hMon115329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3esIhyyMon115523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rVR0MD2Mon115932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Sm0AWBuMon120039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mBri6BLMon120311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xfcrr34Mon122231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k8ZvSyMMon124522.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3RbQb4DMon12821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rMqUlW1Mon13035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YfLEElYMon13141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4rglvf9Mon13258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mgYVQG8Mon13344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W1O332SMon13435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IhZCgS7Mon13449.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x2qzmwkMon13532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l860hOQMon13628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1z5POjpMon13946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ของ อบต. แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง คือ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กิจการสาธารณที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ ๑) ภารกิจที่ อบต.มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังนี้ (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร ๒) ภารกิจที่ อบต. อาจจัดทำในเขต อบต. ดังนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังกล่าวข้างต้นไม่ตัดอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปดำเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต.ทราบล่วงหน้า และนำความเห็นของ อบต.เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินงานด้วย อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว อบต.ยังมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนตาม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (๕) การสาธารณูปการ (๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (๑๔) การส่งเสริมกีฬา (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๑๗) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (๒๕) การผังเมือง (๒๖) การขนส่ง และการวิศวกรรมการจราจร (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (๒๘) การควบคุมอาคาร (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขต อบต.ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. หรือเมือมีกฎหมายกำหนดให้ อบต.ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าผืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ร่างข้อบัญญัติ อบต.จะเสนอได้โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภา อบต.หรือราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ของ อบต. แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง คือ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กิจการสาธารณที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ ๑) ภารกิจที่ อบต.มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังนี้ (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร ๒) ภารกิจที่ อบต. อาจจัดทำในเขต อบต. ดังนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังกล่าวข้างต้นไม่ตัดอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปดำเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต.ทราบล่วงหน้า และนำความเห็นของ อบต.เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินงานด้วย อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว อบต.ยังมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนตาม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (๕) การสาธารณูปการ (๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (๑๔) การส่งเสริมกีฬา (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๑๗) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (๒๕) การผังเมือง (๒๖) การขนส่ง และการวิศวกรรมการจราจร (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (๒๘) การควบคุมอาคาร (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขต อบต.ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. หรือเมือมีกฎหมายกำหนดให้ อบต.ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าผืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ร่างข้อบัญญัติ อบต.จะเสนอได้โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภา อบต.หรือราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ../add_file/ อำนาจหน้าที่ของ อบต. แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง คือ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กิจการสาธารณที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ ๑) ภารกิจที่ อบต.มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังนี้ (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร ๒) ภารกิจที่ อบต. อาจจัดทำในเขต อบต. ดังนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังกล่าวข้างต้นไม่ตัดอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปดำเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต.ทราบล่วงหน้า และนำความเห็นของ อบต.เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินงานด้วย อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว อบต.ยังมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนตาม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (๕) การสาธารณูปการ (๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (๑๔) การส่งเสริมกีฬา (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๑๗) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (๒๕) การผังเมือง (๒๖) การขนส่ง และการวิศวกรรมการจราจร (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (๒๘) การควบคุมอาคาร (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขต อบต.ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. หรือเมือมีกฎหมายกำหนดให้ อบต.ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าผืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ร่างข้อบัญญัติ อบต.จะเสนอได้โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภา อบต.หรือราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ชื่อไฟล์ : ejqz0KrMon14732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nCdbrXSMon14732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jgiQn1IMon15321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qNik2S9Mon15530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เพื่อความเจริญของท้องถิ่นโดยส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้มีหน้าที่เสียภาษี โปรดเสียภาษีตามกำหนดเวลา เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่าน จะส่งผลสะท้อนกลับคืนสู่ท่านในรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นโดย 1.) ให้เช่า 2.) อยู่อาศัยและประกอบกิจการค้า 3.) ใช้เป็นที่ประกอบการอุตสาหกรรมประกอบกิการการอื่นเพื่อหารายได้หรือให้ญาติพ่อแม่ – ผู้อื่นอยู่อาศัย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ไปรับแบบพิมพ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2 ) เพื่อกรอกข้อความ 1. ) ประเภทแห่งทรัพย์สิน (อาคาร ตึก ไม้ โรงเรือน) 2.) ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน (จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ) ยื่นแบบรายการต่อ อบต. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นกำหนดเงินค่าภาษีนั้นถือเป็นเงินภาษีค้างชำระ ให้เสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย หากผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือจงใจยื่นข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคำเท็จมาหรือตอบคำถามด้วยคำอันเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมา แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินโดยความเท็จ เจตนาละเลย ฉ้อโกง โดยกลอุบาย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะหลีกเลี่ยงหรือจะพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณรายปีแห่งทรัพย์สินของตน ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ภาษีป้าย • ถ้าท่านเป็นเจ้าของป้าย หรือป้ายอยู่ในความครอบครองของท่าน ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายเดิม หรือติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคมจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายในกำหนด 15 วัน • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของ เงินภาษีป้าย • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม • ผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกเกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อัตราการเสียภาษีป้าย 1.) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 2.) ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 3.) ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตราร้อยละ 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 3.1) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ 3.2 ) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4.) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) หมายความว่า เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพหรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตราตาม (1)(2)หรือ(3) แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 5.) ป้ายตาม(1)(2)หรือ(3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม ถึง 31มีนาคม ภาษีบำรุงท้องที่ ถ้าท่านเป็นเจ้าของที่ดิน มีหน้าที่ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ทุกรอบ 4 ปี (ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง) บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากพ้นกำหนดให้ถือเป็นภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเพิ่มเป็น 2 เท่า ที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ประกอบกสิกรรม ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเนื้อที่ 100 ตารางวา บทกำหนดโทษ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีท้องที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การประกอบกิจการ กิจการร้านค้าประเภทอาหาร ทำประกอบ ปรุงสะสมอาหาร เช่น การขายก๋วยเตี๋ยว กาแฟ น้ำแข็ง หรืออาหารเครื่องกระป๋องต่างๆ เช่น เกลือ หอม กระเทียม น้ำปลา ผักแห้ง ของแห้ง ฯลฯ ขั้นตอนการขอใบอนุญาต 1.) ใบรับแจ้ง ออกให้ทันทีเมื่อมาแจ้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการชั่วคราว (ข้อ13) 2.) หนังสือรับรองการแจ้ง ออกให้ภายใน 7 วัน นับจากวันได้รับแจ้งและตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว มีอายุ 1 ปี ออกให้สำหรับพื้นที่จำหน่ายอาหารไม่เกิน 200 ตารางเมตร 3.) หนังสืออนุญาต ออกให้ภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับแจ้งและตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว มีอายุ 1 ปี ออกให้สำหรับพื้นที่จำหน่ายอาหารที่เกิน 200 ตารางเมตร หมายเหตุ การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าดังกล่าว ให้ต่อก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุประจำปี ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน กองคลังให้บริการช่วงพักกลางวันทุกวันทำการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โทร.042-704-995 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อความเจริญของท้องถิ่นโดยส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้มีหน้าที่เสียภาษี โปรดเสียภาษีตามกำหนดเวลา เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่าน จะส่งผลสะท้อนกลับคืนสู่ท่านในรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นโดย 1.) ให้เช่า 2.) อยู่อาศัยและประกอบกิจการค้า 3.) ใช้เป็นที่ประกอบการอุตสาหกรรมประกอบกิการการอื่นเพื่อหารายได้หรือให้ญาติพ่อแม่ – ผู้อื่นอยู่อาศัย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ไปรับแบบพิมพ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2 ) เพื่อกรอกข้อความ 1. ) ประเภทแห่งทรัพย์สิน (อาคาร ตึก ไม้ โรงเรือน) 2.) ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน (จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ) ยื่นแบบรายการต่อ อบต. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นกำหนดเงินค่าภาษีนั้นถือเป็นเงินภาษีค้างชำระ ให้เสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย หากผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือจงใจยื่นข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคำเท็จมาหรือตอบคำถามด้วยคำอันเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมา แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินโดยความเท็จ เจตนาละเลย ฉ้อโกง โดยกลอุบาย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะหลีกเลี่ยงหรือจะพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณรายปีแห่งทรัพย์สินของตน ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ภาษีป้าย • ถ้าท่านเป็นเจ้าของป้าย หรือป้ายอยู่ในความครอบครองของท่าน ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายเดิม หรือติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคมจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายในกำหนด 15 วัน • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของ เงินภาษีป้าย • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม • ผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกเกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อัตราการเสียภาษีป้าย 1.) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 2.) ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 3.) ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตราร้อยละ 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 3.1) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ 3.2 ) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4.) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) หมายความว่า เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพหรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตราตาม (1)(2)หรือ(3) แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 5.) ป้ายตาม(1)(2)หรือ(3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม ถึง 31มีนาคม ภาษีบำรุงท้องที่ ถ้าท่านเป็นเจ้าของที่ดิน มีหน้าที่ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ทุกรอบ 4 ปี (ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง) บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากพ้นกำหนดให้ถือเป็นภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเพิ่มเป็น 2 เท่า ที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ประกอบกสิกรรม ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเนื้อที่ 100 ตารางวา บทกำหนดโทษ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีท้องที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การประกอบกิจการ กิจการร้านค้าประเภทอาหาร ทำประกอบ ปรุงสะสมอาหาร เช่น การขายก๋วยเตี๋ยว กาแฟ น้ำแข็ง หรืออาหารเครื่องกระป๋องต่างๆ เช่น เกลือ หอม กระเทียม น้ำปลา ผักแห้ง ของแห้ง ฯลฯ ขั้นตอนการขอใบอนุญาต 1.) ใบรับแจ้ง ออกให้ทันทีเมื่อมาแจ้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการชั่วคราว (ข้อ13) 2.) หนังสือรับรองการแจ้ง ออกให้ภายใน 7 วัน นับจากวันได้รับแจ้งและตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว มีอายุ 1 ปี ออกให้สำหรับพื้นที่จำหน่ายอาหารไม่เกิน 200 ตารางเมตร 3.) หนังสืออนุญาต ออกให้ภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับแจ้งและตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว มีอายุ 1 ปี ออกให้สำหรับพื้นที่จำหน่ายอาหารที่เกิน 200 ตารางเมตร หมายเหตุ การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าดังกล่าว ให้ต่อก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุประจำปี ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน กองคลังให้บริการช่วงพักกลางวันทุกวันทำการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โทร.042-704-995 ../add_file/ เพื่อความเจริญของท้องถิ่นโดยส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้มีหน้าที่เสียภาษี โปรดเสียภาษีตามกำหนดเวลา เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่าน จะส่งผลสะท้อนกลับคืนสู่ท่านในรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นโดย 1.) ให้เช่า 2.) อยู่อาศัยและประกอบกิจการค้า 3.) ใช้เป็นที่ประกอบการอุตสาหกรรมประกอบกิการการอื่นเพื่อหารายได้หรือให้ญาติพ่อแม่ – ผู้อื่นอยู่อาศัย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ไปรับแบบพิมพ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2 ) เพื่อกรอกข้อความ 1. ) ประเภทแห่งทรัพย์สิน (อาคาร ตึก ไม้ โรงเรือน) 2.) ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน (จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ) ยื่นแบบรายการต่อ อบต. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นกำหนดเงินค่าภาษีนั้นถือเป็นเงินภาษีค้างชำระ ให้เสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย หากผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือจงใจยื่นข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคำเท็จมาหรือตอบคำถามด้วยคำอันเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมา แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินโดยความเท็จ เจตนาละเลย ฉ้อโกง โดยกลอุบาย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะหลีกเลี่ยงหรือจะพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณรายปีแห่งทรัพย์สินของตน ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ภาษีป้าย • ถ้าท่านเป็นเจ้าของป้าย หรือป้ายอยู่ในความครอบครองของท่าน ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายเดิม หรือติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคมจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายในกำหนด 15 วัน • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของ เงินภาษีป้าย • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม • ผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกเกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อัตราการเสียภาษีป้าย 1.) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 2.) ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 3.) ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตราร้อยละ 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 3.1) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ 3.2 ) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4.) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) หมายความว่า เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพหรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตราตาม (1)(2)หรือ(3) แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 5.) ป้ายตาม(1)(2)หรือ(3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม ถึง 31มีนาคม ภาษีบำรุงท้องที่ ถ้าท่านเป็นเจ้าของที่ดิน มีหน้าที่ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ทุกรอบ 4 ปี (ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง) บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากพ้นกำหนดให้ถือเป็นภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเพิ่มเป็น 2 เท่า ที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ประกอบกสิกรรม ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเนื้อที่ 100 ตารางวา บทกำหนดโทษ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีท้องที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การประกอบกิจการ กิจการร้านค้าประเภทอาหาร ทำประกอบ ปรุงสะสมอาหาร เช่น การขายก๋วยเตี๋ยว กาแฟ น้ำแข็ง หรืออาหารเครื่องกระป๋องต่างๆ เช่น เกลือ หอม กระเทียม น้ำปลา ผักแห้ง ของแห้ง ฯลฯ ขั้นตอนการขอใบอนุญาต 1.) ใบรับแจ้ง ออกให้ทันทีเมื่อมาแจ้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการชั่วคราว (ข้อ13) 2.) หนังสือรับรองการแจ้ง ออกให้ภายใน 7 วัน นับจากวันได้รับแจ้งและตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว มีอายุ 1 ปี ออกให้สำหรับพื้นที่จำหน่ายอาหารไม่เกิน 200 ตารางเมตร 3.) หนังสืออนุญาต ออกให้ภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับแจ้งและตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว มีอายุ 1 ปี ออกให้สำหรับพื้นที่จำหน่ายอาหารที่เกิน 200 ตารางเมตร หมายเหตุ การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าดังกล่าว ให้ต่อก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุประจำปี ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน กองคลังให้บริการช่วงพักกลางวันทุกวันทำการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โทร.042-704-995
ชื่อไฟล์ : vKOO1xAMon21450.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7PpJVmaMon21513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x35Xz2fMon21541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mWY4VjbMon21553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZCAmJHdMon21605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7oa19ikMon21634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5Jic7xoMon21700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Se5hxFjMon21738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zN29qHLMon21823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EdQ2UUTMon21901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oiQnDcyMon21936.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6RzNR0AMon22021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : USU1o4dMon22104.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y6KR6utMon22142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ayb6QkxMon22232.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n2CNTSSMon22317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X4bumxFMon22403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CpdzKf1Mon22452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mQtZv6GMon22500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YwRBeNsMon22529.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I7znWDJMon22557.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DYl9s9eMon22628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0l2OOeLMon22658.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uiNPCBNMon22730.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wocsd7kMon22817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JNHAHADMon22851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wdkc3ctMon22854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lGHs3IhMon22931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ISasHGoMon23004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OwnYVmyMon23033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rvcrv7ZMon23108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rXPWZnqMon23113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F8fD5ApMon23227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CiRhmhtMon23721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CGxR049Mon23925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan1.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan1.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan1.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan2.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan2.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan2.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan3.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan3.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan3.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan4.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan4.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan4.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan5.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan5.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan5.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan6.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan6.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan6.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan7.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan7.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan7.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan8.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan8.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan8.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan9.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan9.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan9.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan10.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan10.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan10.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan11/stan11.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan11/stan11.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan11/stan11.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan12/stan12.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan12/stan12.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan12/stan12.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan13/stan13.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan13/stan13.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan13/stan13.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan14/14.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan14/14.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan14/14.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan16/16.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan16/16.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan16/16.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan15/15.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan15/15.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan15/15.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan17/17.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan17/17.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan17/17.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan18/18.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan18/18.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan18/18.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/0/0.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/0/0.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/0/0.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/20/20.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/20/20.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/20/20.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/22/22.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/22/22.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/22/22.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/24/24.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/24/24.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/24/24.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/26/26.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/26/26.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/26/26.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/28/28.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/28/28.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/28/28.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/1/1.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/1/1.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/1/1.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/2/2.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/2/2.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/2/2.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/3/3.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/3/3.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/3/3.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/4/4.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/4/4.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/4/4.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/5/5.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/5/5.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/5/5.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/6/6.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/6/6.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/6/6.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/7/7.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/7/7.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/7/7.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/8/8.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/8/8.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/8/8.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/9/9.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/9/9.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/9/9.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/10/10.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/10/10.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/10/10.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/11/11.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/11/11.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/11/11.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/12/12.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/12/12.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/12/12.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/13/13.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/13/13.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/13/13.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/15/15.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/15/15.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/15/15.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/16/16.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/16/16.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/16/16.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/17/17.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/17/17.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/17/17.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/18/18.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/18/18.html ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/18/18.html
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/14/14.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/14/14.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/14/14.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/19/19.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/19/19.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/19/19.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/21/21.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/21/21.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/21/21.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/23/23.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/23/23.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/23/23.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/25/25.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/25/25.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/25/25.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/27/27.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/27/27.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/27/27.htm
ชื่อไฟล์ : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/29/29.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/29/29.htm ../add_file/http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/29/29.htm
ชื่อไฟล์ : f6HhwgHMon33359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K4xuaBGWed13927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xw1imzeMon115112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eIBhKWXMon115213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ReraC4mMon115316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FFaI8ifMon115420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : xngSoa4Tue42302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : TDSGZimTue42752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : m5G4pvHTue42814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jmfjymETue42836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : NdZqElzTue42857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vcQUY4STue42917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : urBjsWHTue42938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : IoejCdtTue42958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JwqhWr1Tue43019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : W4MNJ4gTue43039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 4NhGQ2BTue43304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LnKkrSXTue43326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gFGi4zxTue43359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tKNSVLmTue43418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : XzzS0CeTue43436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TFaiC2kTue43457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rZxIgZ5Tue43516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2N0SQ6ITue43542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kxqsSukTue43609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CrAOfQCTue43634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : IbCyeIHTue43654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : oUZlVUUTue43713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BkOCxZjTue43744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QBYpBX8Tue43811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OCXP6gbTue43833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BOOPOAtTue43855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0Da21MwTue43915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : psLmyu2Tue43936.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0EEQWrpTue44000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : y2jdUmvTue44021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kHln0VXTue44043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : RilgwvETue44104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qFlxIwFTue44121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : k4ZFBg0Tue44142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fW5YJKNTue44201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : NjK1hPtTue44225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bk3bnz0Tue44244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wdP66cDTue44307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0lBOmSmTue44325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gLVuSOLTue44346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Q0qAJ9qTue44404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sSebgf5Tue44435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5q1B3XkTue44458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PRRgECyTue44518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xDtXXQ0Tue44537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Bzy2E3HTue44558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yXwRm7ITue44616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FDbpsPZTue44636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : KYR7nHpTue50241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ :
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nLbZwwaTue115820.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 73Xcnh7Wed93138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eiSsLpvWed93245.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การประชุมรับฟังความคิดเห็นและนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประชุมรับฟังความคิดเห็นและนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน ../add_file/การประชุมรับฟังความคิดเห็นและนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายบุญธรรม เจริญรส นายก อบต.หนองบัว ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลหนองบัว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายบุญธรรม เจริญรส นายก อบต.หนองบัว ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลหนองบัว ../add_file/เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายบุญธรรม เจริญรส นายก อบต.หนองบัว ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลหนองบัว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/